BataStory.net

Stručné dějiny Zlína

Zlín roku 1746

První nalezený historický záznam o Zlíně je z r. 1322. Toho roku prodal šlechtický majitel Zlína, Fricek z Egerbergu, své panství české a polské královně-vdově – Elišce Přemyslovně.

Z rukou Elišky Přemyslovny dostal se Zlín do rukou pánů ze Šternberka. Drželi jej asi 100 let, až do válek husitských. Jošt Zdeněk ze Šternberka nadal zlínské obyvatelstvo v r. 1397 městským právem podle vzoru Brna a Olomouce, měst královských a prodal jim právo “odúmrtí” (právo dědictví po rodičích, patřící dosud vrchnosti). Tím se stal Zlín městem, ovšem poddanským.

V roce 1427 dobyla Zlína vojska husitská a zpustošila jej i s okolím.

Roku 1437 prodali pánové Jiří a Lacek ze Šternberka Zlín i s tvrzí, městem, dvorem, farou, mlýny, lesy, Dubovým dílem, Tlustou a Lysou a okolními vesnicemi Prštnou, Mladcovou, Zbožnou, Březnicí, Přílukem, půlí Želechovic a zpustošeným Boněckem panu Petru z Vítovic.

Po smrti tohoto připadl Zlín právem nápadním královské koruně. Vládcem Moravy byl tehdy král uherský, Matyáš Korvín. Ten propůjčil dědičně Zlín roku 1485 panu Vilému Tetourovi z Tetova.
V moci Tetourů zůstal Zlín téměř 100 let a hospodářsky vzrostl.

Zbohatlí měšťané vykoupili se v r. 1516 naprosto z povinnosti roboty, získali samosprávu soudní a v r. 1571 právo výčepní. V těchto dobách byl Zlín městem zámožným. Byl středem rušného života obchodního a kulturního. V roce 1586 postavili si občané vlastním nákladem velkou radnici ve slohu renesančním. Město mělo 3 soukenické valchy, 3 mlýny, pivovar, rybníky, hospodářské dvory a ovocné sady.

Tento rozkvět končí hned v začátcích českého povstání. Pánům Pačlavským, jako protestantům, byl Zlín odebrán státem r. 1622. V roce 1628 obdržel jej od státu Karel Podstatský z Prusinovic.

Od těch dob střídalo zlínské panství a město vrchnost téměř v každé generaci. Až v roce 1848 byli osvobozeni zlínští občané od vrchnosti nadobro a panství se proměnilo v hospodářský podnik.

A až koncem století, v roce 1894, zakládá ve Zlíně Tomáš Baťa se svými sourozenci Antonínem a Annou Baťovými obuvnickou dílnu, kterou svou neúmornou pracovitostí a podnikatelskou genialitou rozvine v největší obuvnické závody na světě.

Zlín, město životní aktivity, 1936

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný