BataStory.net

Loňská výroční schůze

ABS Vyr Sch celo---.jpg

Loňská členská schůze klubu ABŠ se konala ve středu 16. dubna 2008 od 10.30 v hotelu Baťov v Otrokovicích s tímto programem:

Program:

9.00–10.30 Prezentace v 1. poschodí
10.00 Položení květů k soše Tomáše Bati
10.30 Zahájení schůze
13.00–14.00 Oběd pro účastníky
14.00 Beseda a diskuse, zábava při hudbě

Milým zpestřením úvodu byla pozornost od firmy Baťa, časopis Detail, zápisník a tužka pro každého člena. Místopředseda Klubu ABŠ – Miroslav Blaha pověřený vedením schůze srdečně přivítal vzácné hosty – zástupce hejtmana Zlínského kraje Dr. Minaříka s Dr. Mišákem, příznivce ABŠ Ing. Pravce, starostku města Otrokovic paní Matuszkovou a ředitelku Střední průmyslové školy v Otrokovicích Mgr. Homolkovou a také delegace Klubů ABŠ z Bratislavy, Partizánského a Svitu pod Tatrami. Zprávu o činnosti přednesl předseda Klubu ABŠ Ing. S. Jabůrek:

Zpráva o činnosti

Před 75 lety – 4. června roku 1933 byl založen náš Klub absolventů Baťovy školy práce. Bylo to při vyřazování pátého ročníku školy, která vznikla v roce 1925. Studium tehdy trvalo tři roky, později s narůstajícím objemem znalostí čtyři roky a s maturitou šest let

Absolventi projevili přání neztrácet po absolvování školy přátelské vztahy, scházet se, vyměňovat si zkušenosti a dále se vzdělávat. Nově vytvořený Klub tehdy dostal několik reprezentačních místností ve 3. etáži Společenského domu, kde se členové mohli scházet, organizovat společenské akce, měli možnost dalšího vzdělávání, studia i společenské činnosti.

Kluby absolventů postupně vznikaly i v Baťově, Borovině, Zruči nad Sázavou, Šimonovanech, Sezimově Ústí, Batanagaru v Indii, Borově v Jugoslávii, v Berlíně. Činnost za okupace byla omezena, protože mnozí příslušníci Klubu odešli do zahraničí a zúčastnili se i odboje. V roce 1948 byla činnost jako ideologicky nepřijatelná, zrušena.

Teprve po 41 letech – v roce 1989 se mohl znovu sejít přípravný výbor, pod vedením Květoslava Vinického a v únoru 1990 začala znovu činnost Klubu pod vedením Františka Vaňka. Rychle se však rozšířila nejen do míst, kde byly baťovské závody, ale i tam, kde bývalí MM a MŽ žili. Vznikly tak pobočky v Praze, Brně, Liberci, Hradci Králové, Ostravě, Třebíči, později v Náchodě a Sezimově Ústí. Na Slovensku vznikly Kluby v Partizánském, Svitu pod Tatrami, Bratislavě a také v Polsku v Chelmeku. Do Klubu vstupovali nejen absolventi Baťovy školy práce, ale i baťovci, kteří pracovali na prodejnách a potomci baťovských rodin, kteří sympatizovali s odkazem T. Bati.

Z uplynulého období Klubu je třeba připomenout sjezd v roce 1992, který trval tři dny, zúčastnilo se ho téměř 600 členů z celého světa, často i s dvougenerační rodinou, a také T. Baťa s rodinou a řada veřejných činitelů.

ABS pohled---.jpg

Nyní se podívejme na současnost – výroční schůze má podat zprávu o činnosti v uplynulém roce. Výbor se scházel pravidelně, každý druhý pátek a měl stále dost úkolů k řešení. Mezi tím každý pátek byla služba ve Vile T. Bati, kde se scházeli někteří členové výboru k řešení naléhavých úkolů.

Zaměřili jsme se zejména na spolupráci s Universitou Tomáše Bati. Usnadněna byla tentokrát tím, že přímo ve výboru máme dvě absolventky UTB. Největším přínosem pro školu i posluchače je, že obě pomáhají i podle slov hejtmana zlínského kraje udržovat úctu k baťovským hodnotám, které mají sloužit k obecnému prospěchu a představovat zájem nadřazený osobním pohnutkám a motivům.

Pomáháme i individuálními konzultacemi při zpracování diplomových prací a to nejen na UTB, ale i na jiných univerzitách. Naše spolupráce s UTB se opírá o osobní styky s profesory, děkany i rektorem. Někteří přednášející a studující se dokonce stali našimi členy. Za nejužší spolupráci s UTB bych chtěl poděkovat zvláště Ing. Rybkovi.

Za velmi úspěšnou považujeme organizaci Klubových střed Františkem Šumpelou.

Pozván byl na ně mezi jinými také výrobce obuvi z Valašského Meziříčí – firma Fare, která nyní otevřela prodejnu dokonce v obchodním středisku Terno. Fare nás překvapila zvláště sortimentem, kvalitou a organizací. Profesor Mládek, bývalý MM, nám pověděl o budování vysoké školy ve Zlíně. Plukovník Procházka o účastnících odboje z řad MM a baťovců doma i v zahraničí. Personální ředitel firmy Baťa – Vojtěch Kořen o činnosti firmy ve Střední Evropě a personální politice této firmy. Doktor Pokluda – ředitel státního archivu hovořil o často překvapivých nálezech v dokumentech archivu. Minulý měsíc přišel mezi nás rektor UTB se zajímavostmi o budování univerzity. Poslední prosincovou středu v roce jsme věnovali společné zábavě s hudbou a zpěvem. I tuto středu včetně přípitků a pohoštění zajistil František Šumpela.

Program Klubových střed bývá na vysoké úrovni, škoda jen, že tak málo členům záleží na tom, aby si rozšířili obzor vědění, udrželi duševní svěžest v besedách s tak význačnými lidmi, což je jeden z důvodů, proč Klub vlastně vznikl. Chtěl bych proto vyzvat absolventy ze Zlína a Otrokovic k hojnější účasti.

V začátcích, kdy jsme v baťovském areálu prosadili pojmenování ulic, vlastní poštu, banky, jsme byli přesvědčeni, že obnova bude takto pokračovat dál, a přesto, že do dalších jednání se zapojilo vedení kraje, dokonce i vláda a Evropská investiční banka, se stále dělají jen drobné úpravy na budovách, ale celkově areál, dle našeho názoru, dál pustne. Ani zbourání zdi kolem závodu a vytvoření příjezdu přímo z hlavní třídy nevyřeší hlavní problémy, které nám tu Svit zanechal. Těžko se obnovují nebo prodávají budovy, které byly několikanásobně prodány a u nichž je tedy těžko zjistitelný majitel. A tam, kde již rozhodovala vláda, těžko můžeme ještě zasáhnout.

Je samozřejmé, že se zúčastňujeme pietních aktů a dalších akcí. Minulý rok to byla také dvoudenní konference, film o činnosti J. A. Bati v Brazílii a odhalení sochy v parku proti 21. budově, které nakonec pomohly i k jeho očištění. Jsme rádi, že i když až po 60 letech, byl rozsudek zrušen.

Za důležitou v naší činnosti považujeme účast na „besedách s občany“, které pořádají starostové měst, primátorka města Zlína a hejtman Zlínského kraje.

Nadále zůstáváme ve styku s našimi partnery – Kluby ABŠ na Slovensku i v Polsku. Vyměňujeme si zpravodaje a pokud je to možné, vzájemně se zúčastňujeme i výročních nebo slavnostních schůzí.

Také muzea a archivy jsou místa, s nimiž spolupracujeme – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravuje výstavu o vývoji sportu, v níž výraznou část bude mít sport v Baťově škole práce. Nebyl to jen Zátopek, který mezi Mladými muži vynikl, a proto bych vás poprosil, abyste pomohli shromáždit podklady k této výstavě, např. fotografie či jiné dokumenty. Všechny materiály vám budou opět vráceny. Je nám líto, že ani od pamětníků význačných období života BŠP ani našich členů nemáme doklady a že po mnohých nám zbudou opravdu jen ty dva řádky ve Zpravodaji.

ABS hudba---.jpg

Jsme rádi, že se na pobočkách scházíte nejen při besedách, na procházkách a kulturních akcích. Také z tohoto důvodu se snažím dát do Zpravodaje vždy alespoň něco ze zpráv o vaší společné činnosti, aby i ostatní viděli, jak se umíte bavit a společensky žít i přes zdravotní omezení, které v našem věku máme. Právě včera jsem dostal z Třebíče informace o jejich činnosti a jsou velmi zajímavé – každé úterý v měsíci dělají akce, např. návštěva pivovaru v Dalešicích, návštěva barokního zámku v Budišově, prohlídka sbírek plazů a ptáků, další úterý měli turistiku na Jalovec s opékáním buřtů aj.

Děkuji vedoucím a funkcionářům poboček za práci, kterou pro své členy dělají. Z rubriky „Dopisy a přání“ ve Zpravodaji vidíte, že jsou členové za to vděční. Platí to i pro členy výboru ve Zlíně, kteří mimo účasti na různých oficiálních akcích přijdou např. lepit adresy na obálky a vybavit expedici 500 kusů Zpravodajů. Přes všechny problémy, které s tiskem a expedicí občas máme, jej budeme dělat dál a rádi, protože z ohlasů vidíme, že je to našemu společenství prospěšné.

Děkuji také všem, kdo nám v činnosti Klubu pomáhají. Je to vedení firmy Baťa, Barum, Nadace Tomáše Bati, Zlínský kraj, Zlínská i Otrokovická radnice apod.Potřebujeme to. Je nás nyní jen 460 v sedmi pobočkách. Jenže již 28 členů má více než 90 let. A letos slaví 80. a 85. narozeniny 63 členů. Nejstarší je kolega Vrla z Francie – 95 let. Dohání jej již Tomáš Baťa, B. Václavík (Zlín), J. Štach (Zlín), V. Mazaný (Sezimovo Ústí), A. Pražák (Brno) s 94 lety. Přejeme jim ještě hodně spokojených let mezi námi. Ne všem se podaří dožít takového věku – jen v minulém roce odešlo bohužel z našich řad navždy 37 členů. Vzdejme jim proto prosím úctu povstáním a vzpomeňme si na ně!
Děkuji.

Fotografie a zápis díky Mgr. Janě Roubalíkové. Nepatrně upraveno a kráceno.

Nabídka

Večerní čaje ve vile manželů Baťových pokračují

poslední žijící

©Pavel Hajný 2023

Jaroslav Kozlik, foto František Vlček.jpg

Učitel, co budoval zlínské školství

Přinášíme daší zajímavé interview s dnes už zesnulým Jaroslavem Kozlíkem, jehož baťovské zkušenosti uvedla BataStory už před léty zde

Zlin_Zednik 2.jpg

Čtyři poklady Zdeňka Pokludy

Čtyři poklady věnované historikem Zdeňkem Pokludou poskytují čtenářům BataStory odkaz na hned čtyři baťovské publikace, jež si tak mohou zdarma přečíst i stáhnout.

Pamatnik TB Junkers.jpg

Památník Tomáše Bati vítězem celostátní ankety

Batawa hlavní budova blize R.jpg

Kanadská Batawa v novém hávu

Projekt a realizace obnovy slavné Baťovy továrny v kanadské Batawě poctěny cenou Brownie Awards 2020.
Fotografie (dron) Antona Novotného, vnuka stavitele Batawy Novotného. Odkaz na jeho vzpomínky zde

PF NTB 2021.jpg

Recept na pusinky podle Maríe Baťové

5 domky_autor_tony_kosar.jpg

VE ZLÍNĚ VZNIKÁ NOVÉ INSPIRUJÍCÍ BAŤOVSKÉ MÍSTO

V rámci prvního ročníku Streetartového sympozia, které uspořádala Nadace Tomáše Bati, a podpořilo město Zlín, vznikl jedinečný projekt, který představuje Tomáše Baťu, Marii i Tomáše Baťu juniora a jejich zlínskou vilu a mnoho dalších motivů.

Tyden Bata 2020.jpg

Týden Baťa 2020

Týdenní festival otevřel dveře Baťovy vily a odkaz jejich původních majitelů každému, kdo mělzájem jej poznat prostřednictvím přednášek, prohlídek i návštěvy knihovny.

TBJ, BBC.jpg

Nevšední interview Tomáše Bati pro BBC

Václav Moravec, tehdejší moderátor českého vysílání BBC, natočil u příležitosti 89. narozenin Tomáše Bati juniora půvabné a dnes vzácné interview, ve kterém podnikatel hovoří o tradicích rodinného podniku svého otce.

Bata vs Covid.jpg

Milion párů bot hrdinům bojujícím s koronovirem.

V rámci solidarity se všemi zdravotnickými pracovníky a dobrovolníky zintenzivňujícími společné úsilí v boji proti pandemii Covid-19, věnovala světová firma Baťa těm v přední linii milion milionů párů obuvi.

Nové audioknihy s myšlenkami Tomáše Bati

Obě audioknihy vydané Nadací Tomáše Bati namluvil Alfred Strejček a vedle možnosti objednat si je jako komplet dvou CD je také možné stáhnout si je na stránkách Nadace Tomáš Bati online.

Natasa Goll +V Kocourek.jpg

Baťův pedikér

Málokdo ví, že základy dnes tak populárního pedikérství položil u nás- a to už ve dvacátých letech – Tomáš Baťa. Za pedikéry byli školeni i prodavači obuvi. Výstava ve zlínském Muzeu Jihovýchodní Moravy přináší překvapivé množství informací i artefaktů.

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče z Podkakrpatské Rusi odvážilo až do Zlína

Antonin Novotny (2)+.jpg

ANTONÍN NOVOTNÝ - Z PAMĚTÍ STAVITELE KANADSKÉ BATAWY II

PF 2020 NTB.jpg

PF 2020 Nadace Tomáše Bati

Colours - Bata 2.jpg

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče až z Podkakrpatské Rusi odvážila do Zlína

Někdejší smuteční oznámení Baťovy rodiny k úmrtí Tomáše Bati juniora

_153_znak Zlina.jpg

Garden Food Festival ve Zlíně s chutěmi Tomáše Bati

Ve Zlíně se v září uskutečníil vůbec první ročník festivalu dobrého jídla Garden Food Festival, navíc se zcela zlínskou specialitou: s možností ochutnat jídla, jaká se podávala v jídelnách za dob Tomáše Bati.

BTG Welcome to.jpg

Třebíčák, který se narodil v Batanagaru

Z Třebízského deníku přejímáme s radostí zasloužilý článek objevující osudy další baťovské rodiny Čečkových prostřednictvím jejich syna narozeného v indickém Batanagaru
TypewriterOldMensi.jpg

Další z mnoha "Pracoval jsem u Baťů"

Opravdu vyčerpávající osobní pohled jednoho z baťovců přináší poměrně ucelený obraz na někdejší dokonalý systém firmy, jenž se zasloužil o její vzestup a stabilitu. Autor, jehož jméno je možná jenom pseudonymem, k tomu ale neměl opravdu důvod. Svůj svůj napsal článek někdy na přelomu tisíciletí a jeho slova jsou – snad až na jediný odstavec – vždy jen a jen kladná. Uvítáme, pokud by nás s ním někdo z čtenářů dokázal spojit.

Zodpovědné inovace

baťovci v Bestu

100 let_TBjBusta_DSCN0153+.jpg

Století Tomáše Bati juniora (1914-2014)

K stoletému výročí jeho narození přinášíme zasvěcený článek z webu Nadace Tomáše Bati s fotografiemi z návštěvy rodiny Tomáše Bati juniora u příležitosti jeho oslav ve Zlíně.

Hammid_01_555.jpg

Exkluzivní výstava Sashi Hammida aneb Alexandra Hackenschnieda (1907-2004)

Alexandr Hackenschmied zakládal v letech 1935-39 se společně s E. Klosem, L. Koldou, F. Pilátem, P. Hrdličkou a J. Lukášem slávu zlínského filmového studia a vytvořil zde množství dodnes ceněných reklamních a propagačních snímků. Reprezentativní výstava jeho maleb a kreseb proběhla v Uherském Hradišti.

Obraz z pisku_2.jpg

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Frant Popovsky.jpg

V Austrálii zemřel u nás skoro neznámý baťovský vynálezce

Ve věku 89 let zemřel v Tahmooru v Austrálii baťovský vynálezce František Popovský. Vzdělání získal jako Mladý muž u Bati na Slovensku, kam byl ze Zlína přeložen ještě před válkou jeho otec…

VadronoviLod-666-490t.jpg mensi

Osudy další baťovské rodiny v Africe a Iránu

Vyprávěni Dr. Tomáše E. Mullera shrnuje strhujícím způsobem fascinující příběh jednoho z baťovců a jeho rodiny.

Drevo_DSCN9594-1+666.jpg

Z mezinárodního symposia WOOD 2014

Zveme vás do zahrady Baťovy vily na výstavu děl sochařského symposia WOOD 2014

Fenomen_bata v Blave.jpg

Řízení firmy Baťa

Nový přehled a srovnání jednotlivých epoch v řízení firmy Baťa od počátku minulého století umožňuje přiřadit k nim – pro mnohé překvapivě – i aktivity řady současných institucí a podniků.

Bota-z-BB2S.jpg

Kdo byl kdo ve vedení firmy Baťa

Protože veřejnost (a bohužel i novinářská obec, což je vůbec nejhorší) tápe dost často v historii a zaměňuje jak jednotlivé baťovské osobnosti tak i období jejich působnosti v historii firmy, připravil Dr Zdeněk Pokluda přehled nejdůležitějších údajů a dat týkajících se hlavních postav v různých fázích vedení firmy Baťa.

happy-diwali.jpg

Baťovské DIWALI v Austrálii

Že nevíte, co je to Diwali? Že slavnost světel? A proč by zrovna baťovci měli slavit tradiční indický svátek? A ještě k tomu v Austrálii?

Jaroslav Pospisil RUB A LIC.jpg

Rub a líc - nová kniha Jar. Pospíšila

Kniha Jaroslava Pospíšila přináší větší jasno do zákulisí sporů o baťovský majetek.

+ModerniBatapur Mosque.jpg

Po padesáti letech v Batapuru

Skupina kdysi mladých baťovců se sešla po padesáti letech znovu v Batapuru (Pákistán). Pro většinu z nich to byla dokonce první návštěva Pákistánu po padesáti letech vůbec.

Barvir.jpg

Přístup Tomáše a Jana A. Bati k řízení

Výběr z příspěvku doc Miroslava Barvíře pro konferenci SYSIN 2012 na Univerzitě Pardubice upozorňuje na fakt, že vědecké principy fyziky a matematiky pomohly už ve dvacátých letech u firmy Baťa k zvládnutí algoritmů řízení.

TB Sr v mladi 1895.jpg

Seznam členů ABŠ

Na tomto místě najdete seznam členů Klubu ABŠ, jenž ale obsahuje v zájmu zachování práva na soukromí jen jméno, ročník narození a město, kde člen žije. Podrobnější údaje s celou adresou či telefonem najdete na pobočkách a v Baťově vile ve Zlíně…

BBB.jpg

Skončila výstava...

Ve Valdštejnském paláci v Praze bylaletos k vidění výstava Boty, botky, botičky, kterou připravila Kancelář Senátu ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně.

Holandsko a my_666.jpg

Baťovci v Bestu

Zajímavá pasáž z knihy MUDr Mirka Kabely o Češích v Holandsku přináší logicky i kapitolu o baťovcích v Bestu.

ZdPokluda-555.jpg

Srovnání aktivit firmy zavedených za Tomáše a za Jana Bati

Připravil Dr Zdeněk Pokluda

TB portret.jpg

Tomáš Baťa k české politice. Jako by to říkal dnes…

Již v roce 1928 se čeští politici předháněli, jak utratit co nejvíce z peněz daňových poplatníků. Slova Tomáše Bati z toho roku platí bohužel dodnes…

Dal a vys_titul+666.jpg

Informace pro ty, kteří se chtějí dostati mezi nás

Získali jsme unikátní archivní čísla časopisu “Dál a výš” vydávaného Baťovou školou práce a přinášíme článek, kterým informovali sami mladí muži a ženy nové zájemce.

Lod Europa 1939_666.jpg

Objevili jsme pro vás...

Na světovou výstavu v New Yorku 1939 byla vyslána početná výprava baťovců. Tehdy se jenom opatrně proslýchalo, že se nemusí vrátit, že jde o útěk z Protektorátu. Z mladých mužů byli vybráni Chalupnik ze Zlína a Tomíšek z Baťova. Podařilo se nám dostat se k jejich původní reportáži z této cesty a postupně ji zde zveřejníme:

Abs2010_Foto1.jpg

Zpráva z výroční členská schůze Klubu Absolventů Baťovy školy práce

Schůze se konala 5. dubna ve Zlíně a my vám přinášíme většinu přednesených příspěvků především pro ty,kdo se jí nemohli zúčastnit

Abs2010_Sál.jpg

Z diskuse a vystoupení hostů na výroční schůzi ABŠ

Vystoupeni a diskusní příspěvky byly zkráceny

Zpravodaj.jpg

Minulý Zpravodaj Klubu ABŠ

Zpravodaj.jpg

Zpravodaj Klubu ABŠ ...

… i s pozvánkou k letošnímu tradičnímu dubnovému setkání

Otmar_Jaburek.jpg

Dobový článek k desetiletému jubileu jednoho z prvních baťovců - Otmara Jabůrka

Přinášíme archivní článek k pracovnímu jubileu jednoho z prvních baťovců Otmara Jabůrka i vzácné dopisy oslavence Tomáši Baťovi a Tomáše Bati oslavenci

_188.jpg

Byli jsme s Baťou na Měsíci

Celovečerní film založený na někdejší dosud neznámé, ale tehdy vytištěné povídce sleduje osudy Baťova raketoplánu (ten termín tehdy ještě neexistoval, nazývali ho „Stratoérem“) připraveného roku 1950 k cestě na Měsíc.

Bota-z-BB2S.jpg

O Baťově škole práce a Klubu ABŠ

Zájemců o práci ve firmě Baťa bylo v první polovině 20. století víc než dost. Tomáš Baťa však nebyl spokojen s výukou učňů v tehdejších živnostenských školách, proto se rozhodl vyškolit a vychovat si mladé pracovníky sám a podle vlastních představ…

ZnakABSbw.jpg

Pošta pro Klub ABŠ

Adresa Klubu ale i místo pro váš vzkaz nebo dotaz. Nebo jen kontakt, kam se vám můžeme ozvat.

GlobusMaly.jpg

Kde všude žijí členové Klubu ABŠ

Toto je místo pro další pravidelnou rubriku, tentokrát o zahraničních členech Klubu a korespondenci s nimi…

ABS - celek+.jpg

Projev předsedy ABŠ Svatopluka Jabůrka z výroční schůze Klubu ABŠ 2009

ABS Vyr Sch celo---.jpg

Loňská výroční schůze

Loňská výroční schůze klubu ABŠ se konala ve středu 16. dubna 2008 v Otrokovicích. Zde je její program a výroční zpráva. Jakmile to bude možné, doplníme je i o další zajímavé postřehy.

SvatJaburekSmall.jpg

Vznik, smysl a úspěchy Baťovy školy práce

Úvaha předsedy klubu ing Svat. Jabůrka k 80. výročí ABŠ

BezKotnickova.jpg

Členové výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce

ABS-VCS-Ucastnici.-Small.jpg

Výroční členská schůze Klubu ABŠ - 2007

Záznam z jednání loňské výroční členské schůze Klubu absolventů zatím ještě ponecháváme na webu, přestože vyšel ve Zpravodaji tiskem. Obsahuje řadu zajímavých detailů o jeho činnosti, jež se tak dostane do rukou i těm zájemcům, kdo nejsou jeho předplatiteli…