BataStory.net

Zpráva z výroční členská schůze Klubu Absolventů Baťovy školy práce

Abs2010_Foto1.jpg

5. dubna

Archivní záznam z roku 2010. Výroční zprávu na výroční členské schůzi přednesl ještě tehdejší předseda ABŠ ing.Svatopluk Jabůrek. (Na obr.v dolní řadě vpravo) Schůzi zahájil a přivítal zúčastněné včetně delegací poboček z celé České republiky a ze Slovenska místopředseda Klubu ABŠ – Miroslav Blaha.

Z pozvaných hostů přivítal hejtmana Zlínského kraje – doktora Stanislava Mišáka, statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje – pana Libora Lukáše, zástupce z firmy Baťa – pana Tomáše Joška a ředitele Nadace Tomáše Bati – pana Pavla Veleva.

Zprávu o hospodaření Klubu ABŠ za rok 2009 vypracoval Jindřich Jahůdka, revizní zprávu o provedené revizi hospodaření Klubu ABŠ za rok 2009 přednesla spolu s ní R. Kouřilová

(Vystoupení hostů a zkrácené diskusní příspěvky najdete jako separátní článek zde )

NotePin-M.jpg

Zprávu o činnosti přednesl předseda Klubu ABŠ Ing. Svatopluk Jabůrek

Vážení přátelé,
vítám Vás po roce znovu na Výroční schůzi. Je nás zde opět o něco méně než před rokem. Z našich řad odešel Ing. Pavel Pravec, dlouholetý ředitel Barum – Continental, který stál 17 let v čele úspěšného podniku, a který nám ještě na Výroční schůzi v roce 2008 dokazoval, jak je baťovský systém stále živý a plně funkční, a že Baťova škola práce je stále dobrým příkladem.

Odešel nám i Stanislav Jedovnický, jeden z posledních baťovců, kteří bojovali s Japonci. Začal u Baťů ve svých 14 letech a byl jedním z těch MM, kteří zakládali nové výrobní závody a plantáže na Dálném východě.

Odešli také naši nejstarší členové, narození již v roce 1913 – Stanislav Vrla z Francie a Tomáš Pech, který začínal ve Zlíně u obuvnického kruhu, osvědčil se jako výborný zámečník a konstruktér nejsložitějších nástrojů v Sezimově Ústí. Dále Ing. Josef Mayzlík z Brna, který také jako MM začínal u obuvnického kruhu, a jako jeden z nejlepších se stal Tomášovcem, ctil a dovedl využívat a aplikovat Baťův systém řízení, pracoval i v Berlínské pobočce firmy Baťa. V minulém roce jsme ztratili 29 členů.

Prosím, vzpomeňme si na ně a vzdejme jim úctu povstáním! Děkuji!

Úspěchy MM tím ale nekončí. Vždyť jeden z nich – Dr. Kotásek se stal v minulém roce Prezidentem České obchodní komory v Austrálii. Pozorně stále sleduje naši práci, píše nám, publikuje a říká: „kdybyste jeli kolem, uvítali bychom přednášku o ekonomických principech Baťova systému řízení“.

Další – Ing. Barvíř z Brna vystoupil nedávno na „Dnech práva“ na Právnické fakultě v Brně s tématem, ve kterém upozorňoval na celosvětový přínos baťovského řízení v krizovém období.

Náš Klub úspěšně pokračuje ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati. Máme dost konzultací s posluchači k jejich diplomovým pracím, a nyní byl přímo do učebních osnov zařazen předmět zabývající se výhradně baťovskou problematikou s názvem „Systém řízení Baťa“. Zájem již projevily i jiné vysoké školy. Čím Tomáš Baťa přispěl k obohacení národohospodářské vědy je ovšem i součástí jiných přednášek, ale tato oblast je zatím velmi nedokonale zpracována. Jsme rádi, že přímo členky našeho výboru, ale i starší členové Klubu ABŠ jsou aktivně do této činnosti zapojeni.

Do připravované konference „Zodpovědné inovace – Baťův odkaz Evropě“ (uskutečnila se 22. dubna), jsou zapojeni nejen čeští, ale i zahraniční manažeři a ekonomové. Na všechny akce s podobnou tématikou, organizované univerzitou jsme zváni, a vždy se aktivně účastníme.

V několika posledních Zpravodajích máme v úvodu výroky T. Bati ke krizi. Nezůstali jsme jen v citování výroků ke krizím, vždyť T. Baťa v praxi ukázal, jak lze řešit krizi. Ale ani jeden z našich významných deníků nám na to neodpověděl. Etika, zodpovědný postoj k podnikání, sociální zodpovědnost, to vše se učí na UTB. Denně ovšem vidíme, že se to nestalo praktickou činností. Zemřelý Stanislav Jedovnický nám ve svém posledním dopisu, kdy vlastně bilancoval svůj život, psal: „před každým rozhodnutím jsem uvažoval, jak by to řešil starý pan Baťa. Zdá se, že jsem to vždy odhadl správně.“ A zdá se, že i dnes platí, že nejlépe obstojí podnik s nejefektivnější výrobou, nejlepšími trvale školenými pracovníky – i když je jen bývalý baťovský – vyniká jak ostrov z krize. Vidíme to například na firmě Barum – Continental, která vynikla nahoru, v současnosti už jedou na 4 směny. A ani Fatra Napajedla si nestěžuje na málo práce.

Zúčastnili jsme se, i díky panu hejtmanovi, velmi rozsáhlé výstavy v Praze ve Veletržním paláci, kde jsme mohli vidět originální dokumenty z časů a míst, kde jsme pracovali a žili, a posílili jsme si tak vědomí se slovy Le Corbusiera: Zlín je zářivým fenoménem. Ale i zde ve Zlíně byly zajímavé výstavy, např. o baťovských letcích na bojištích 2. světové války, byli jsme u odhalování busty T. Bati ml. v Nadaci Tomáše Bati, nezapomněli jsme na výročí T. Bati i J. Bati, zúčastnili jsme se akcí na radnici, jednali jsme s hejtmanem a primátorkou.

Jsme rádi, že i v našich pobočkách společně navštěvují divadlo, zámky, různé kulturní akce, pořádají vycházky, výlety, dovedou se dále scházet, debatovat, i dále se vzdělávat. Díky, díky! I nám to dává sílu do další práce.

Ve Zlíně jsme měli velmi hodnotné Klubové středy, nejen o baťovských tématech, ale např. Dr. Dlabajové, která se v New Yorku zúčastnila akce českého předsednictví v Radě EU „Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“, za přítomnosti Sonji Baťové, Aji Vrzáňové, Olgy Girstlové a dalších 170 žen z celého světa. Říkala nám i o tom, jak podnikatelky a manažerky řeší nejen problém krize, ale i problém rovnováhy mezi profesí a rodinným životem.
Měli jsme ovšem i další zajímavá témata, např. jak vypadá rozložení baťovských sil ve světě, jak vypadá u Baťů výroba speciální obuvi pro těžební a chemický průmysl, co ukrývají baťovské archivy, apod.

V příštím období bude jistě jedna z hlavních našich činností rozjet akci „Partnerství mezi baťovskými městy po celé Evropě“, kterou vyvolalo Město Zlín a Nadace Tomáše Bati. Nejde jen o přátelské vztahy, ale hlavně o výměnu zkušeností s revitalizací měst a továrních areálů. Není nám totiž lhostejné, jak se bývalý baťovský areál, ve kterém jsme strávili část našeho života, bude dále vyvíjet. Byli jsme u začátků, kdy se bojovalo o pojmenování ulic, vytvoření pošty, banky, revitalizaci 21. budovy, a budeme se i nadále zajímat o to, jak se areál využije a budeme aktivně spolupracovat s jinými městy, kde byly baťovské továrny.

Mrzí nás, že se nám nepodařilo získat do Klubu ABŠ další mladé členy. Máme pár mladých členů, a opravdu nám pomáhají, jsou zapojení do činnosti na UTB i ve veřejné činnosti. Nepodařilo se nám iniciovat vytvoření Klubu absolventů Univerzity Tomáše Bati, i když jsme stále přesvědčeni, že by k jeho založení měly vést stejné pohnutky, jako k založení Klubu ABŠ, to je dále získávat zkušenosti a poznatky od těch, kteří se dostali výš, společně se dále setkávat, pomáhat mladším, předávat jim zkušenosti a tím pomáhat i své Alma Mater.

S bývalými spolupracovníky ze Slovenska se setkáváme, z Polska při zájezdech, plánujeme proto navštívit baťovský závod v Chelmeku. Jde o reciproční návštěvu Klubu Ideí Tomasza Baty z Chelmeku, kdy nás 8. září minulého roku navštívilo 36 členů tohoto Klubu.

Děkuji znovu všem členům Klubu, zvláště pobočkám, za jejich obětavou činnost, organizování společných vycházek a kulturních akcí. A je zřejmé, že i letos bude dostatek práce, jak organizační – při realizace akce „Partnerství mezi baťovskými městy“, tak i fyzické – při vytváření, balení a expedici Zpravodaje.

Děkuji všem, kteří nám s činností Klubu pomáhají. Je to zvláště paní Sonja Baťová, vedení firmy Baťa ve Zlíně, Nadace Tomáše Bati, Krajský úřad, Otrokovická radnice a mnoho dalších.

Děkuji Vám za pozornost.

NotePin-M.jpg

Závěry volební komise

Po zhodnocení současné situace ve výboru Klubu ABŠ ve Zlíně doporučuje výroční členské schůzi schválit stávající složení výboru na další období roku 2010/2011 a současně pověřit výbor, aby v průběhu nastávajícího období pokračoval v úsilí o doplnění výboru, zkvalitnění práce a dále prohluboval spolupráci u UTB ve Zlíně. Dále žádá o odsouhlasení, přijat do našeho výboru novou členku Bc. Jitku Motýlovou.

Činnost ve výboru mají jeho členové rozdělenou následovně:
Ing. S. Jabůrek – předseda
M. Blaha – místopředseda
Ing. Z. Rybka, CSc. – místopředseda, styk s UTB
R. Kouřilová – místopředsedkyně
J. Jabůrková – tajemnice
J. Jahůdka – pokladník
F. Šumpela – organizace Klubových střed, styk se ZK, Otrokovickou radnicí, Městem Zlín
V. Kolková – klubová knihovna, vedení seznamu jubilantů, kulturní činnost
K. Halberštát – tiskový referent
Ing. M. Vinter – organizace Klubových střed, styk s UTB
Ing. R. Lešingrová, Ph.D. – propagace metody řízení TB, styk s UTB
Mgr. J. Roubalíková – organizace Klubových střed, styk s UTB
Bc. J. Motýlová – propagace metody řízení TB, styk s UTB

NotePin-M.jpg

Usnesení výroční členské schůze Klubu ABŠ ze dne 15. dubna 2010 přednesl Ing. Z. Rybka

Členové Klubu ABŠ po zhodnocení činnosti klubu, a po vyslechnutí příslušných zpráv analyzujících jeho činnost za uplynulý rok, přijímají toto usnesení.

Členská schůze:
1. Schvaluje činnost klubu a přednesenou zprávu za uplynulé období.
2. Schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření Klubu ABŠ.
3. Vzala na vědomí zprávu revizní komise.
4. Souhlasí s prodloužením mandátu současného výboru Klubu ABŠ ve Zlíně pro další volební období s tím, že výbor má možnost doplnit stav kooptací dalších členů, o čemž podá zprávu na příští členské schůzi.

NotePin-M.jpg

Výroční členská schůze schvaluje tyto hlavní úkoly pro následující období:

1. Soustavně využívat všech možných příležitostí k rozšíření a zkvalitnění naší členské základny.
2. Zúčastňovat se všech forem veřejného života, zejména v těch oblastech, kde jsou možnosti propagovat baťovské ideje. Za tím účelem spolupracovat zejména s Univerzitou Tomáše Bati formou přednášek, besed a konzultacemi se studenty.
3. Aktivně se zapojit do vznikajícího partnerství mezi baťovskými městy a využít ke spolupráci tamní kluby ABŠ.
4. Sledovat pozorně průběh revitalizace baťovských areálů a v rámci našich možností přispět k jejich úspěšnému průběhu.
5. Pokračovat v úzké spolupráci s Nadací Tomáše Bati, s firmou Baťa a udržovat styk s redakcemi sdělovacích prostředků.
6. Dále rozvíjet přátelské vztahy mezi našimi členy, pobočkami a zahraničními kluby, zejména na Slovensku a v Polsku.
7. Nadále věnovat citlivou pozornost nemocným členům a jejich životním jubileím.
8. Pokračovat ve vydávání Zpravodaje, jako základního stmelovacího prostředku našich členů.
9. Organizovat osvědčené společenské akce, jako jsou např. klubové středy, výlety, návštěvy divadel aj.
10. Udržovat organizátorskou, administrativní i ekonomickou činnost na nynější vysoké úrovni.

M. Blaha na závěr popřál členům Klubu ABŠ hodně zdraví, poděkoval přítomným za účast a sdělil přání, abychom se v příštím roce opět sešli.

Jako separátní článek uvádíme vystoupení hostů a diskusní příspěvky

Zpracovala: Mgr. Jana Roubalíková

Nabídka

Večerní čaje ve vile manželů Baťových pokračují

poslední žijící

©Pavel Hajný 2023

Jaroslav Kozlik, foto František Vlček.jpg

Učitel, co budoval zlínské školství

Přinášíme daší zajímavé interview s dnes už zesnulým Jaroslavem Kozlíkem, jehož baťovské zkušenosti uvedla BataStory už před léty zde

Zlin_Zednik 2.jpg

Čtyři poklady Zdeňka Pokludy

Čtyři poklady věnované historikem Zdeňkem Pokludou poskytují čtenářům BataStory odkaz na hned čtyři baťovské publikace, jež si tak mohou zdarma přečíst i stáhnout.

Pamatnik TB Junkers.jpg

Památník Tomáše Bati vítězem celostátní ankety

Batawa hlavní budova blize R.jpg

Kanadská Batawa v novém hávu

Projekt a realizace obnovy slavné Baťovy továrny v kanadské Batawě poctěny cenou Brownie Awards 2020.
Fotografie (dron) Antona Novotného, vnuka stavitele Batawy Novotného. Odkaz na jeho vzpomínky zde

PF NTB 2021.jpg

Recept na pusinky podle Maríe Baťové

5 domky_autor_tony_kosar.jpg

VE ZLÍNĚ VZNIKÁ NOVÉ INSPIRUJÍCÍ BAŤOVSKÉ MÍSTO

V rámci prvního ročníku Streetartového sympozia, které uspořádala Nadace Tomáše Bati, a podpořilo město Zlín, vznikl jedinečný projekt, který představuje Tomáše Baťu, Marii i Tomáše Baťu juniora a jejich zlínskou vilu a mnoho dalších motivů.

Tyden Bata 2020.jpg

Týden Baťa 2020

Týdenní festival otevřel dveře Baťovy vily a odkaz jejich původních majitelů každému, kdo mělzájem jej poznat prostřednictvím přednášek, prohlídek i návštěvy knihovny.

TBJ, BBC.jpg

Nevšední interview Tomáše Bati pro BBC

Václav Moravec, tehdejší moderátor českého vysílání BBC, natočil u příležitosti 89. narozenin Tomáše Bati juniora půvabné a dnes vzácné interview, ve kterém podnikatel hovoří o tradicích rodinného podniku svého otce.

Bata vs Covid.jpg

Milion párů bot hrdinům bojujícím s koronovirem.

V rámci solidarity se všemi zdravotnickými pracovníky a dobrovolníky zintenzivňujícími společné úsilí v boji proti pandemii Covid-19, věnovala světová firma Baťa těm v přední linii milion milionů párů obuvi.

Nové audioknihy s myšlenkami Tomáše Bati

Obě audioknihy vydané Nadací Tomáše Bati namluvil Alfred Strejček a vedle možnosti objednat si je jako komplet dvou CD je také možné stáhnout si je na stránkách Nadace Tomáš Bati online.

Natasa Goll +V Kocourek.jpg

Baťův pedikér

Málokdo ví, že základy dnes tak populárního pedikérství položil u nás- a to už ve dvacátých letech – Tomáš Baťa. Za pedikéry byli školeni i prodavači obuvi. Výstava ve zlínském Muzeu Jihovýchodní Moravy přináší překvapivé množství informací i artefaktů.

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče z Podkakrpatské Rusi odvážilo až do Zlína

Antonin Novotny (2)+.jpg

ANTONÍN NOVOTNÝ - Z PAMĚTÍ STAVITELE KANADSKÉ BATAWY II

PF 2020 NTB.jpg

PF 2020 Nadace Tomáše Bati

Colours - Bata 2.jpg

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče až z Podkakrpatské Rusi odvážila do Zlína

Někdejší smuteční oznámení Baťovy rodiny k úmrtí Tomáše Bati juniora

_153_znak Zlina.jpg

Garden Food Festival ve Zlíně s chutěmi Tomáše Bati

Ve Zlíně se v září uskutečníil vůbec první ročník festivalu dobrého jídla Garden Food Festival, navíc se zcela zlínskou specialitou: s možností ochutnat jídla, jaká se podávala v jídelnách za dob Tomáše Bati.

BTG Welcome to.jpg

Třebíčák, který se narodil v Batanagaru

Z Třebízského deníku přejímáme s radostí zasloužilý článek objevující osudy další baťovské rodiny Čečkových prostřednictvím jejich syna narozeného v indickém Batanagaru
TypewriterOldMensi.jpg

Další z mnoha "Pracoval jsem u Baťů"

Opravdu vyčerpávající osobní pohled jednoho z baťovců přináší poměrně ucelený obraz na někdejší dokonalý systém firmy, jenž se zasloužil o její vzestup a stabilitu. Autor, jehož jméno je možná jenom pseudonymem, k tomu ale neměl opravdu důvod. Svůj svůj napsal článek někdy na přelomu tisíciletí a jeho slova jsou – snad až na jediný odstavec – vždy jen a jen kladná. Uvítáme, pokud by nás s ním někdo z čtenářů dokázal spojit.

Zodpovědné inovace

baťovci v Bestu

100 let_TBjBusta_DSCN0153+.jpg

Století Tomáše Bati juniora (1914-2014)

K stoletému výročí jeho narození přinášíme zasvěcený článek z webu Nadace Tomáše Bati s fotografiemi z návštěvy rodiny Tomáše Bati juniora u příležitosti jeho oslav ve Zlíně.

Hammid_01_555.jpg

Exkluzivní výstava Sashi Hammida aneb Alexandra Hackenschnieda (1907-2004)

Alexandr Hackenschmied zakládal v letech 1935-39 se společně s E. Klosem, L. Koldou, F. Pilátem, P. Hrdličkou a J. Lukášem slávu zlínského filmového studia a vytvořil zde množství dodnes ceněných reklamních a propagačních snímků. Reprezentativní výstava jeho maleb a kreseb proběhla v Uherském Hradišti.

Obraz z pisku_2.jpg

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Frant Popovsky.jpg

V Austrálii zemřel u nás skoro neznámý baťovský vynálezce

Ve věku 89 let zemřel v Tahmooru v Austrálii baťovský vynálezce František Popovský. Vzdělání získal jako Mladý muž u Bati na Slovensku, kam byl ze Zlína přeložen ještě před válkou jeho otec…

VadronoviLod-666-490t.jpg mensi

Osudy další baťovské rodiny v Africe a Iránu

Vyprávěni Dr. Tomáše E. Mullera shrnuje strhujícím způsobem fascinující příběh jednoho z baťovců a jeho rodiny.

Drevo_DSCN9594-1+666.jpg

Z mezinárodního symposia WOOD 2014

Zveme vás do zahrady Baťovy vily na výstavu děl sochařského symposia WOOD 2014

Fenomen_bata v Blave.jpg

Řízení firmy Baťa

Nový přehled a srovnání jednotlivých epoch v řízení firmy Baťa od počátku minulého století umožňuje přiřadit k nim – pro mnohé překvapivě – i aktivity řady současných institucí a podniků.

Bota-z-BB2S.jpg

Kdo byl kdo ve vedení firmy Baťa

Protože veřejnost (a bohužel i novinářská obec, což je vůbec nejhorší) tápe dost často v historii a zaměňuje jak jednotlivé baťovské osobnosti tak i období jejich působnosti v historii firmy, připravil Dr Zdeněk Pokluda přehled nejdůležitějších údajů a dat týkajících se hlavních postav v různých fázích vedení firmy Baťa.

happy-diwali.jpg

Baťovské DIWALI v Austrálii

Že nevíte, co je to Diwali? Že slavnost světel? A proč by zrovna baťovci měli slavit tradiční indický svátek? A ještě k tomu v Austrálii?

Jaroslav Pospisil RUB A LIC.jpg

Rub a líc - nová kniha Jar. Pospíšila

Kniha Jaroslava Pospíšila přináší větší jasno do zákulisí sporů o baťovský majetek.

+ModerniBatapur Mosque.jpg

Po padesáti letech v Batapuru

Skupina kdysi mladých baťovců se sešla po padesáti letech znovu v Batapuru (Pákistán). Pro většinu z nich to byla dokonce první návštěva Pákistánu po padesáti letech vůbec.

Barvir.jpg

Přístup Tomáše a Jana A. Bati k řízení

Výběr z příspěvku doc Miroslava Barvíře pro konferenci SYSIN 2012 na Univerzitě Pardubice upozorňuje na fakt, že vědecké principy fyziky a matematiky pomohly už ve dvacátých letech u firmy Baťa k zvládnutí algoritmů řízení.

TB Sr v mladi 1895.jpg

Seznam členů ABŠ

Na tomto místě najdete seznam členů Klubu ABŠ, jenž ale obsahuje v zájmu zachování práva na soukromí jen jméno, ročník narození a město, kde člen žije. Podrobnější údaje s celou adresou či telefonem najdete na pobočkách a v Baťově vile ve Zlíně…

BBB.jpg

Skončila výstava...

Ve Valdštejnském paláci v Praze bylaletos k vidění výstava Boty, botky, botičky, kterou připravila Kancelář Senátu ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně.

Holandsko a my_666.jpg

Baťovci v Bestu

Zajímavá pasáž z knihy MUDr Mirka Kabely o Češích v Holandsku přináší logicky i kapitolu o baťovcích v Bestu.

ZdPokluda-555.jpg

Srovnání aktivit firmy zavedených za Tomáše a za Jana Bati

Připravil Dr Zdeněk Pokluda

TB portret.jpg

Tomáš Baťa k české politice. Jako by to říkal dnes…

Již v roce 1928 se čeští politici předháněli, jak utratit co nejvíce z peněz daňových poplatníků. Slova Tomáše Bati z toho roku platí bohužel dodnes…

Dal a vys_titul+666.jpg

Informace pro ty, kteří se chtějí dostati mezi nás

Získali jsme unikátní archivní čísla časopisu “Dál a výš” vydávaného Baťovou školou práce a přinášíme článek, kterým informovali sami mladí muži a ženy nové zájemce.

Lod Europa 1939_666.jpg

Objevili jsme pro vás...

Na světovou výstavu v New Yorku 1939 byla vyslána početná výprava baťovců. Tehdy se jenom opatrně proslýchalo, že se nemusí vrátit, že jde o útěk z Protektorátu. Z mladých mužů byli vybráni Chalupnik ze Zlína a Tomíšek z Baťova. Podařilo se nám dostat se k jejich původní reportáži z této cesty a postupně ji zde zveřejníme:

Abs2010_Foto1.jpg

Zpráva z výroční členská schůze Klubu Absolventů Baťovy školy práce

Schůze se konala 5. dubna ve Zlíně a my vám přinášíme většinu přednesených příspěvků především pro ty,kdo se jí nemohli zúčastnit

Abs2010_Sál.jpg

Z diskuse a vystoupení hostů na výroční schůzi ABŠ

Vystoupeni a diskusní příspěvky byly zkráceny

Zpravodaj.jpg

Minulý Zpravodaj Klubu ABŠ

Zpravodaj.jpg

Zpravodaj Klubu ABŠ ...

… i s pozvánkou k letošnímu tradičnímu dubnovému setkání

Otmar_Jaburek.jpg

Dobový článek k desetiletému jubileu jednoho z prvních baťovců - Otmara Jabůrka

Přinášíme archivní článek k pracovnímu jubileu jednoho z prvních baťovců Otmara Jabůrka i vzácné dopisy oslavence Tomáši Baťovi a Tomáše Bati oslavenci

_188.jpg

Byli jsme s Baťou na Měsíci

Celovečerní film založený na někdejší dosud neznámé, ale tehdy vytištěné povídce sleduje osudy Baťova raketoplánu (ten termín tehdy ještě neexistoval, nazývali ho „Stratoérem“) připraveného roku 1950 k cestě na Měsíc.

Bota-z-BB2S.jpg

O Baťově škole práce a Klubu ABŠ

Zájemců o práci ve firmě Baťa bylo v první polovině 20. století víc než dost. Tomáš Baťa však nebyl spokojen s výukou učňů v tehdejších živnostenských školách, proto se rozhodl vyškolit a vychovat si mladé pracovníky sám a podle vlastních představ…

ZnakABSbw.jpg

Pošta pro Klub ABŠ

Adresa Klubu ale i místo pro váš vzkaz nebo dotaz. Nebo jen kontakt, kam se vám můžeme ozvat.

GlobusMaly.jpg

Kde všude žijí členové Klubu ABŠ

Toto je místo pro další pravidelnou rubriku, tentokrát o zahraničních členech Klubu a korespondenci s nimi…

ABS - celek+.jpg

Projev předsedy ABŠ Svatopluka Jabůrka z výroční schůze Klubu ABŠ 2009

ABS Vyr Sch celo---.jpg

Loňská výroční schůze

Loňská výroční schůze klubu ABŠ se konala ve středu 16. dubna 2008 v Otrokovicích. Zde je její program a výroční zpráva. Jakmile to bude možné, doplníme je i o další zajímavé postřehy.

SvatJaburekSmall.jpg

Vznik, smysl a úspěchy Baťovy školy práce

Úvaha předsedy klubu ing Svat. Jabůrka k 80. výročí ABŠ

BezKotnickova.jpg

Členové výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce

ABS-VCS-Ucastnici.-Small.jpg

Výroční členská schůze Klubu ABŠ - 2007

Záznam z jednání loňské výroční členské schůze Klubu absolventů zatím ještě ponecháváme na webu, přestože vyšel ve Zpravodaji tiskem. Obsahuje řadu zajímavých detailů o jeho činnosti, jež se tak dostane do rukou i těm zájemcům, kdo nejsou jeho předplatiteli…