BataStory.net

Výroční členská schůze Klubu ABŠ - 2007

ABS-VCS-Ucastnici.-Small.jpg

18. dubna 2007

Místopředseda Klubu ABŠ M. Blaha, který byl pověřený vedením schůze, přivítal všechny členy i hosty a také delegaci Klubů ABŠ z Bratislavy, Svitu pod Tatrami a delegaci z Partizánského. Sdělil omluvy pozvaných hostů a členů – Tomáše Bati, doc. Nováčka z UTB, dalších poboček Klubu ABŠ i členů ze vzdálených míst, např. B. Velvarského z Kanady, Z. Kotáska z Austrálie a dalších členů, kteří se nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů.

Povstáním byla uctěna památka členů Klubu ABŠ, kteří navždy opustili naše řady.

Byli vybráni a schváleni členové volební komise, ve které budou V. Kalina, V. Hanuš a Ing. M. Vinter. V návrhové komisi budou Ing. M. Barvíř, M. Kracík a Ing. Z. Rybka.

Zprávu o činnosti přednesl předseda Klubu Ing. Jabůrek:

Uplynul rok od naší poslední výroční schůze, a i když vás každé čtvrtletí informujeme ve Zpravodaji o činnosti výboru i o tom, co se děje v pobočkách považujeme za vhodné přednést vám souhrnnou zprávu o naší činnosti. Když do Zpravodaje dávám poslední kapitolu s kytičkou, nutí mě vždy bilancovat i ta minulá léta, ve kterých ti, kteří nám právě odešli, se o něco významného zasloužili.

Nezapomenutelný byl jistě celosvětový sjezd v 1992. Když jsem znovu probíral dokumentaci z přípravy sjezdu, z jeho průběhu, i ohlasy v tisku, uvědomil jsem si ten ohromný rozsah práce našich členů ale i pomoci Svitu, ZPS, Tomy, Domu kultury i muzea, kteří nám půjčili kanceláře, telefony, auta i pomoc zaměstnanců. Dovedli jsme naráz pohostit přes 500 hostů, pobavit je a vytvořit jim přátelské prostředí. V době, kdy jsme neměli počítače a e-maily jsme se dovedli dohodnout s pražskou pobočkou, která přijímala hosty ze zahraničí, aby jim zajistili další cestu nejprve do Zlína a po sjezdu i návštěvu veletrhu v Brně, památky v Praze či Vídeňskou operu. Cenná byla účast i pomoc Tomáše Bati.

Z toho důvodu jsem minulý rok hodnotil trochu náročněji – ovšem byli jsme o 15 let mladší a mnozí z tehdejších organizátorů nejsou již mezi námi.

Minulý rok byl rokem 130. výročí narození Tomáše Bati. Ani po 12 letech úsilí se nám nepovedlo vydat známku s Tomášem Baťou, přestože UTB vytvořila velmi pěkné návrhy. Spolu s Nadací Tomáše Bati a firmou Baťa se podařilo zajistit razítka a dotisky obálek s připomínkou 130. výročí a bylo jich mnohem více než by bylo známek. Nakonec byla známka vydána v Německu a v hodnotách Euro. Ale i toto je náš úspěch a ostuda českých úředních orgánů. Vydali jsme i Pamětní list. Jedna Klubová středa byla věnována 130. výročí narození TB – tu pro nás uspořádala radnice s přítomností mnoha členů magistrátu a mnoha významných hostů.

Zúčastnili jsme se mnoha akcí pořádaných krajem i městy – Otrokovice, Svit pod Tatrami, Partizánské. To, že máme na internetu webovou stránku s mnoha zprávami o naší činnosti, které si mohou přečíst lidé na celém světě, je také velký úspěch, i když v době počítačů snad očekávaný. O tuto webovou stránku se zasloužil redaktor p. Hajný a Nadace TB.

Nezapomněli jsme na výročí spojená s T. Baťou i s činností Klubu, a jsme rádi, že se vždy zúčastní představitelé kraje, města, UTB a vždy máme podporu firmy Baťa a Nadace TB. Nezapomínáme ani na kulatá výročí našich členů, ať jsou v Praze nebo na Floridě, ani na ty, kteří překročili 90 let. Naši činnost ocenil i Tomáš Baťa s celou rodinou, když nás navštívil přímo na schůzi výboru.

Problém baťovského továrního areálu jsme před lety sami otevřeli a námitky, že ulice nelze pojmenovat jmény baťovských vedoucích pracovníků, ani otevřít samostatnou poštu, již neplatí, a navíc jsou v areálu dvě banky. S dalšími (úředními) postupy však nejsme spokojeni, i když se problémy zabývala vláda i Evropská investiční banka. Řešení je již nad naše možnosti, ne ovšem mimo náš zájem.

Obráceně je to s UTB, kde se nám zpočátku spolupráce nedařila tak, jak jsme si představovali. Dnes je situace lepší. Snad i díky tomu, že máme ve výboru absolventku UTB, studentku UTB. Také přednášky Ing. Rybky měly zajímavý ohlas. Je zpracována databáze všech absolventů, která se může stát podkladem pro vytvoření „Klubu Absolventů Univerzity Tomáše Bati“, takže jsou předpoklady, že zde bude pokračovatel „Klubu absolventů BŠP“. Navíc přímo baťovská témata se budou přednášet jak na univerzitě ve Zlíně, tak i v Olomouci.

Záleží nám na tom proto, že náš stav se již snížil na 500 členů. Z toho 214 (včetně zahraničních) je organizováno ve Zlíně a téměř 100 v Sezimově Ústí.

Ve Zpravodaji, který vydáváme a budeme vydávat každé čtvrtletí, je vždy uvedeno, co řešil výbor ve Zlíně, jakých zajímavých akcí jsme se zúčastnili, jak žijí členové na jednotlivých pobočkách, co se děje v oblasti, kde většina i zahraničních členů prožila svá – jak říkají: krásná mladá léta – kdo a co nám napsal, i kdo z našich řad odešel.

V upomínku na dnešní „Vzpomínkové odpoledne“ jsme vydali žlutou přílohu Zpravodaje, z časových důvodů se v něm vyskytlo několik chyb, omlouváme se, že zahraniční Kluby byly označeny jako „pobočky“.

Po doplnění naší činnosti o pokladní zprávu a zprávu kontrolní si rádi vyslechneme naše hosty i delegáty poboček. A odpoledne se společně potěšíme a zavzpomínáme.

Nezapomínejte dál posílat zprávy o činnosti i dopisy se vzpomínkami. Všem vám děkuji za materiály, které jste v neočekávaném množství poskytli R. Lešingrové, ta je zpracovává do první knihy o životě Mladých mužů a Mladých žen.

Zprávu o hospodaření přednesl J. Jahůdka

Klub hospodařil v souladu s příslušnými paragrafy stanov a výborem schváleným rozpočtem. V předpokládaném výsledku hospodaření není zahrnuto hospodaření našich poboček, které podle stanov hospodaří a odpovídají za získané prostředky samostatně.

Na rok 2006 schválený rozpočet předpokládal schodek 16.450 Kč při příjmech 47.950 Kč a výdajích 64.400 Kč. Ve skutečnosti byl dosažen schodek ve výši 4.833 Kč při příjmech 55.508, 57 Kč a výdajích 60.341,60 Kč. Nižšího schodku proti rozpočtu bylo dosaženo jak překročením příjmů tak také úsporami ve výdajích.

U příjmu došlo k překročení rozpočtu o 16% a to hlavně v položce příspěvků. V rozpočtu jsme předpokládali snížení příjmů proti minulému roku a to zejména u nižšího počtu zahraničních členů. Byla však dosažena skutečnost 35.148 Kč. tj. vyšší cca o 5.000 Kč proti minulému roku. Musím konstatovat, že naši členové platí běžně vyšší členské příspěvky než byly stanoveny (tj. 80 Kč) a mnohdy i několik let dopředu. Všem těmto členům děkujeme. Platí to i pro zahraniční členy, kteří mnohdy platí příspěvek v mnohonásobné výši než jsou stanoveny. Naproti tomu nebyly splněny rozpočtované příjmy u položky ostatní příjmy. Zde došlo k posunu úhrady fakturované položky v prosinci 2006 až do ledna 2007.

U výdajů došlo k úspoře proti rozpočtu o 4.059 Kč, tj. o 6%. Největší rozdíl 1.522 Kč je u položky „Schůze a spol. akce“, který byl dosažen uspořádáním mikulášské klubové středy namísto obvyklé návštěvy divadelního představení. Úspora 1.042 Kč u položky „Kancelářské potřeby“, vznikla získáním určitého množství obálek s předtiskem k výročí 130 narozenin T. Bati. Zbývající úspora byla dosažena v minimálních a nepodstatných objemech na všech ostatních položkách.

Z předložených údajů vyplývá, že vykázáním schodku 4.833 Kč se naše finanční prostředky určené k běžné činnosti klubu a vykázané k 1. 1. 2006 v částce 65.135,66 Kč snižují k 31. 12. 2006 na 60.603,63 Kč.

Revizní zprávu přednesl J. Prusenovský za revizní komisi

Po kontrole předložených veškerých příjmových a výdajových účtů pokladny a peněžních ústavů, bylo zjištěno, že jsou řádně schvalovány a podepisovány příslušnými členy výboru.

Nebyla zjištěna žádná penalizační úhrada. Z kontroly je zřejmé, že finanční prostředky jsou vynakládány hospodárně.

Evidence klubu je přehledná a pečlivě vedená pokladníkem Klubu.

ABS-VCS-ProfTrnka-Small.jpg

Předání čestného členství

Předseda Klubu ABŠ S. Jabůrek předal čestné členství, včetně legitimace a odznaku, panu profesoru Trnkovi z UTB. Ten se poté v proslovu vyjádřil, že si čestného členství nesmírně váží.

Diskuse

(Zprávy i diskusní příspěvky jsou kráceny)

Ředitel Nadace Tomáše Bati – P. Velev:
Řekl přítomným několik vět o činnosti nadaci, jejich akcích a o Tomáši Baťovi (Tomíkovi), který do České republiky přijede pravděpodobně týden po výroční schůzi. Nakonec všechny zúčastněné pozval do Baťovy vily k oslavě 1. máje.

Personální ředitel firmy Baťa – V. Kořen:
Hned na začátku svého projevu poděkoval Klubu ABŠ za organizaci. Poté nás seznámil s rozvojem prodejen firmy Baťa. Oproti minulému roku otevřeli 4 nové prodejny v České republice, 10 na Slovensku a chystají velký rozvoj v Polsku, kde je nyní již 33 prodejen.

Magistrát města Zlína – H. Eidová:
Omluvila nepřítomnost primátorky Zlína – I. Ondrové a seznámila přítomné s aktivitami magistrátu, např. s dostavbou akademického centra, které by mělo být dokončeno v letech 2008 – 2009. Také upozornila na konferenci s názvem „Jan Antonín Baťa – život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati“, která se uskuteční 2. a 3. května. Další akcí je otevření „Muzea baťovského bydlení“ ve zrekonstruovaném domku v ulici Nad Ovčírnou (v blízkosti bývalých internátů Mladých mužů).

Zlínský kraj – S. Mišák:
Vyjádřil poděkování Klubu ABŠ za účast na výroční členské schůzi. Také vyznal úctu a pochvalu všem Mladým mužům a Mladým ženám za jejich celoživotní práci, která mu slouží jako inspirace k jeho vlastní práci.

Barum – P. Pravec:
Řekl všem přítomným, že Mladí muži a Mladé ženy oceňuje zejména pro jejich mladé myšlení a svěžího ducha. Dále uvedl, že jeho otec byl také absolventem Baťovy školy práce. Poté se zaměřil na řízení podniku, např. systém controllingu a hledání úspor, jehož základ bychom našli právě v Baťově systému řízení.

Univerzita Tomáše Bati – F. Trnka:
Omluvil děkana – doc. Nováčka z Fakulty managementu a ekonomiky a opět srdečně poděkoval za čestné členství. Také řekl, že budoucnost Klubu ABŠ vidí v mladých lidech z UTB a vyjádřil myšlenku, aby Klub ABŠ by měl hledal možnost spolupráce s podnikateli.

Poslanec Parlamentu ČR – T. Úlehla:
Uvedl, že si velmi váží čestného členství a nikdy nezapomíná, že je součástí Klubu ABŠ. Seznámil přítomné se sídlem své kanceláře, které se nachází na Metrostavu (v Centroprojektu) ve Zlíně a vyzval zájemce o spolupráci, aby se neostýchali a kdykoli za ním přišli.

Muzeum obuvi – M. Štýbrová:
Hned na úvod řekla, že čerpá energii z absolventů Baťovy školy práce, kteří jsou jejím vzorem pro pracovní i osobní život. Seznámila zúčastněné s přípravou Muzea baťovského bydlení a poděkovala za návrhy a materiály, které jí členové Klubu ABŠ poskytli. Zároveň zdůraznila, že k rozšíření Muzea obuvi zatím nedojde.

Nadace Tomáše Bati – M. Tomaštík:
Zhodnotil konferenci o Tomáši Baťovi, která se uskutečnila v prosinci 2006 a dodal, že za dva roky bude další. V současné době se připravuje sborník příspěvků z této konference.

Roma nakladatelství – R. Lešingrová:
Poděkovala za poskytnuté materiály, které jí členové Klubu ABŠ zasílají v neočekávaném množství. Připomněla, že jí členové stále mohou materiály posílat nebo ji přímo kontaktovat a dohodnout si společné setkání. Dále uvedla, že si cení Baťova díla, protože Tomáš Baťa je úžasný příklad pro všechno a pro všechny. Poté představila Roma nakladatelství a seznámila nás s výukou řízení TB, která bude realizováno ve Zlíně a v Olomouci.

Klub ABŠ Zlín – J. Štach:
Se všemi přítomnými zavzpomínal na krásná mladá léta, na dobu učení a také šetření vydělaných peněz. Řekl, že Tomáš Baťa byl kapitalista, který přinášel prospěch pro všechny.

Klub ABŠ Zlín – V. Navrátil:
Vysvětlil pravý význam sochy koželuha, která je umístěna v parku na Náměstí Práce ve Zlíně, Největší koželužny v Evropě tehdy byly právě v Otrokovicích a jelikož on sám byl také koželuh, je mu tato socha velmi blízká. Dále zavzpomínal na skvělého sportovce a kamaráda Emila Zátopka, který byl výborný student i pracovník. Navrhl, aby byla na památku Emila Zátopka vyrobena socha.

Klub ABŠ Brno – M. Kracík:
Na úvod připomněl důležitost vlastenectví. Uvedl, že Tomáš Baťa (Tomík) je velký vlastenec, jelikož v tolika letech stále rád létá do České republiky – do Zlína. Také se přidal k uznání Emila Zátopka, který prý vstával o půl hodiny dříve než jiní Mladí muži, a věnoval se budoucí sportovní dráze. Na závěr ocenil práci Jana Antonína Bati, zejména za to, že v Jižní Americe vybudoval spoustu měst.

Zdravice přátel ze Slovenska

Bratislava – D. Goga:
Uvedl, že poznatky a zkušenosti, které se naučil jako Mladý muž u firmy Baťa, stále využívá. Popřál všem přítomným i nepřítomným hodně zdraví do dalších let.

Partizánské – J. Michník:
Pro informaci nám připomněl, že Partizánské má 394 členů a přivítal další 2 členy, kteří také dorazili z Partizánského. Poděkoval F. Šumpelovi za péči, kterou jim po celou dobu schůze věnoval. Vysvětlil členům, že jejich hlavním úkolem je společné setkávání a udržování Baťova odkazu. Nakonec popřál hodně zdaru do budoucích let.

Svit pod Tatrami – V. Vlha:
Poděkoval za organizaci schůze. K jejich hlavním úkolům patří dostat se do škol, za tímto účelem se uskutečnilo společné setkání s primátorem a mládeží ve škole.

Pobočky Klubu ABŠ

Praha – M. Pačes:
Oznámil hlavní zprávu a to, že do výboru byl zvolen novým předsedou Jaroslav Kočí. Také popřál ostatním členům pevné zdraví a spokojený život.

Sezimovo Ústí – V. Kalina:
Pozdravil Klub ABŠ za celou pobočku. Přivezl s sebou novou knihu „Sezimovo Ústí“, která bude uložena v knihovně Klubu ABŠ a lze ji tedy kdykoli vypůjčit. Objednávku na tuto knihu je možné vyřídit také u předsedy – S. Jabůrka.

Hradec Králové – V. Hanuš:
Poděkoval za uspořádání výroční členské schůze a popřál všem členům Klubu co nejvíce zdraví do dalšího života. Přestože má Klub pouze kolem 34 členů, užijí si spoustu legrace – zejména u vzpomínání na mladá léta.

Brno – M. Malaníková:
Pozdravila všechny přítomné členy za celou brněnskou pobočku a zároveň pozdravila členy Klubu na Slovensku. Poté poděkovala za zorganizování tradiční schůze. Na závěr uvedla, že Klub ABŠ v Brně se pravidelně schází 1x za měsíc.

Třebíč – K. Kudrna:
Hned v úvodu svého příspěvku vyjádřil politování nad ukončením podniku Bopo Třebíč. Věří však v lepší zítřky, jelikož firma byla koupena v konkurzu p. Zelenákem, který chce činnost obnovit. Seznámil nás také se akcemi, kterých se společně účastní.

Volební komise sdělila své závěry:

Po zhodnocení činnosti výboru klubu ABŠ ve Zlíně doporučuje výroční členské schůzi schválit mandát stávajícího výboru pro následné volební období. Současně doporučuje zplnomocnit výbor k provádění nezbytných úprav ve složení výboru. Bylo odsouhlaseno všemi přítomnými.

Současné složení výboru je následující:

Ing. S. Jabůrek
M. Blaha
F. Šumpela
J. Jabůrková
J. Jahůdka
R. Kouřilová
V. Kolková
Ing. M. Vinter
Ing. Z. Rybka, CSc.
J. Prusenovský
K. Halberštát
Ing. R. Lešingrová, Ph.D.
Bc. J. Verbergerová

Návrhová komise podala návrh na usnesení
.Návrh byl schválen všemi přítomnými. Stává se tak platným programem pro příští období pro všechny členy Klubu ABŠ.

Usnesení výroční členské schůze Klubu ABŠ ze dne 18. dubna 2007

Členové Klubu ABŠ zhodnotili svou činnost za uplynulé roční období. Zhodnocení vychází ze znalostí získaných prostřednictvím Zpravodaje, přednesené zprávy předsedy, klubových střed, akcí organizovaných pobočkami a dalších zdrojů. Vysoce hodnotíme spolupráci s Nadací Tomáše Bati, Univerzitou Tomáše Bati, firmou Baťa i s orgány státní správy. S uspokojením oceňujeme vážnost s jakou ke spolupráci přistupují uvedené instituce.

Členská schůze

1. Schvaluje činnost Klubu i přednesenou zprávu za uplynulé období,
2. Schvaluje přednesou zprávu o hospodaření Klubu,
3. Vzala na vědomí zprávu revizní komise,
4. Souhlasí s prodloužením mandátu současného výboru klubu ABŠ ve Zlíně pro následující volební období a také s případnými kooptacemi nových členů výboru podle potřeb Klubu.

Členská schůze určuje toto zaměření činnosti na následující období

1. V úsilí o zkvalitnění a omlazení členské základny a zejména výboru Klubu dosahujeme jen dílčích úspěchů. Proto je nutno tuto oblast považovat za prioritní úkol pro všechny naše členy.
2. Stále se ukazuje, že nejúčinnější cesta jak úspěšně propagovat ideje Tomáše Bati je spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati a dalšími vysokými školami a to zejména formou přednášek a konzultacemi. Proto je třeba i nadále spolupráci prohlubovat, zvláště, když někteří studenti projevují zájem nejen o baťovské metody, ale také o činnost našeho Klubu.
3. Spolupráce s Nadací Tomáše Bati je velmi úzká a předpokládáme, že se bude i nadále úspěšně rozvíjet, obdobně jako s vlastní firmou Baťa.
4. Udržovat styk s redakcemi sdělovacích prostředků s cílem upozorňovat na vhodnost metod řízení a výchovy podle idejí Tomáše Bati.
5. Pokračovat v rozvíjející se spolupráci s orgány státní správy všech stupňů.
6. Pěstovat vzájemné přátelské vztahy mezi členy Klubu i úzkou spolupráci s Kluby na Slovensku a v Polsku.
7. Nadále zajišťovat na vysoké úrovni organizaci a administrativu Klubu a pokračovat ve vydávání Zpravodaje jako základního pojítka členské základny.
8. Zvláštní pozornost věnovat nemocným členům, jejich životním jubileím a styku se členy v zahraničí.

Všichni byli pozváni k obědu a odpolednímu přátelskému setkání s hudbou.

M. Blaha poděkoval za účast a sdělil přání, abychom se v příštím roce opět sešli v tak hojném počtu.

Fotografie: Jana Verbergerová, Bc

Nabídka

Večerní čaje ve vile manželů Baťových pokračují

poslední žijící

©Pavel Hajný 2023

Jaroslav Kozlik, foto František Vlček.jpg

Učitel, co budoval zlínské školství

Přinášíme daší zajímavé interview s dnes už zesnulým Jaroslavem Kozlíkem, jehož baťovské zkušenosti uvedla BataStory už před léty zde

Zlin_Zednik 2.jpg

Čtyři poklady Zdeňka Pokludy

Čtyři poklady věnované historikem Zdeňkem Pokludou poskytují čtenářům BataStory odkaz na hned čtyři baťovské publikace, jež si tak mohou zdarma přečíst i stáhnout.

Pamatnik TB Junkers.jpg

Památník Tomáše Bati vítězem celostátní ankety

Batawa hlavní budova blize R.jpg

Kanadská Batawa v novém hávu

Projekt a realizace obnovy slavné Baťovy továrny v kanadské Batawě poctěny cenou Brownie Awards 2020.
Fotografie (dron) Antona Novotného, vnuka stavitele Batawy Novotného. Odkaz na jeho vzpomínky zde

PF NTB 2021.jpg

Recept na pusinky podle Maríe Baťové

5 domky_autor_tony_kosar.jpg

VE ZLÍNĚ VZNIKÁ NOVÉ INSPIRUJÍCÍ BAŤOVSKÉ MÍSTO

V rámci prvního ročníku Streetartového sympozia, které uspořádala Nadace Tomáše Bati, a podpořilo město Zlín, vznikl jedinečný projekt, který představuje Tomáše Baťu, Marii i Tomáše Baťu juniora a jejich zlínskou vilu a mnoho dalších motivů.

Tyden Bata 2020.jpg

Týden Baťa 2020

Týdenní festival otevřel dveře Baťovy vily a odkaz jejich původních majitelů každému, kdo mělzájem jej poznat prostřednictvím přednášek, prohlídek i návštěvy knihovny.

TBJ, BBC.jpg

Nevšední interview Tomáše Bati pro BBC

Václav Moravec, tehdejší moderátor českého vysílání BBC, natočil u příležitosti 89. narozenin Tomáše Bati juniora půvabné a dnes vzácné interview, ve kterém podnikatel hovoří o tradicích rodinného podniku svého otce.

Bata vs Covid.jpg

Milion párů bot hrdinům bojujícím s koronovirem.

V rámci solidarity se všemi zdravotnickými pracovníky a dobrovolníky zintenzivňujícími společné úsilí v boji proti pandemii Covid-19, věnovala světová firma Baťa těm v přední linii milion milionů párů obuvi.

Nové audioknihy s myšlenkami Tomáše Bati

Obě audioknihy vydané Nadací Tomáše Bati namluvil Alfred Strejček a vedle možnosti objednat si je jako komplet dvou CD je také možné stáhnout si je na stránkách Nadace Tomáš Bati online.

Natasa Goll +V Kocourek.jpg

Baťův pedikér

Málokdo ví, že základy dnes tak populárního pedikérství položil u nás- a to už ve dvacátých letech – Tomáš Baťa. Za pedikéry byli školeni i prodavači obuvi. Výstava ve zlínském Muzeu Jihovýchodní Moravy přináší překvapivé množství informací i artefaktů.

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče z Podkakrpatské Rusi odvážilo až do Zlína

Antonin Novotny (2)+.jpg

ANTONÍN NOVOTNÝ - Z PAMĚTÍ STAVITELE KANADSKÉ BATAWY II

PF 2020 NTB.jpg

PF 2020 Nadace Tomáše Bati

Colours - Bata 2.jpg

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče až z Podkakrpatské Rusi odvážila do Zlína

Někdejší smuteční oznámení Baťovy rodiny k úmrtí Tomáše Bati juniora

_153_znak Zlina.jpg

Garden Food Festival ve Zlíně s chutěmi Tomáše Bati

Ve Zlíně se v září uskutečníil vůbec první ročník festivalu dobrého jídla Garden Food Festival, navíc se zcela zlínskou specialitou: s možností ochutnat jídla, jaká se podávala v jídelnách za dob Tomáše Bati.

BTG Welcome to.jpg

Třebíčák, který se narodil v Batanagaru

Z Třebízského deníku přejímáme s radostí zasloužilý článek objevující osudy další baťovské rodiny Čečkových prostřednictvím jejich syna narozeného v indickém Batanagaru
TypewriterOldMensi.jpg

Další z mnoha "Pracoval jsem u Baťů"

Opravdu vyčerpávající osobní pohled jednoho z baťovců přináší poměrně ucelený obraz na někdejší dokonalý systém firmy, jenž se zasloužil o její vzestup a stabilitu. Autor, jehož jméno je možná jenom pseudonymem, k tomu ale neměl opravdu důvod. Svůj svůj napsal článek někdy na přelomu tisíciletí a jeho slova jsou – snad až na jediný odstavec – vždy jen a jen kladná. Uvítáme, pokud by nás s ním někdo z čtenářů dokázal spojit.

Zodpovědné inovace

baťovci v Bestu

100 let_TBjBusta_DSCN0153+.jpg

Století Tomáše Bati juniora (1914-2014)

K stoletému výročí jeho narození přinášíme zasvěcený článek z webu Nadace Tomáše Bati s fotografiemi z návštěvy rodiny Tomáše Bati juniora u příležitosti jeho oslav ve Zlíně.

Hammid_01_555.jpg

Exkluzivní výstava Sashi Hammida aneb Alexandra Hackenschnieda (1907-2004)

Alexandr Hackenschmied zakládal v letech 1935-39 se společně s E. Klosem, L. Koldou, F. Pilátem, P. Hrdličkou a J. Lukášem slávu zlínského filmového studia a vytvořil zde množství dodnes ceněných reklamních a propagačních snímků. Reprezentativní výstava jeho maleb a kreseb proběhla v Uherském Hradišti.

Obraz z pisku_2.jpg

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Frant Popovsky.jpg

V Austrálii zemřel u nás skoro neznámý baťovský vynálezce

Ve věku 89 let zemřel v Tahmooru v Austrálii baťovský vynálezce František Popovský. Vzdělání získal jako Mladý muž u Bati na Slovensku, kam byl ze Zlína přeložen ještě před válkou jeho otec…

VadronoviLod-666-490t.jpg mensi

Osudy další baťovské rodiny v Africe a Iránu

Vyprávěni Dr. Tomáše E. Mullera shrnuje strhujícím způsobem fascinující příběh jednoho z baťovců a jeho rodiny.

Drevo_DSCN9594-1+666.jpg

Z mezinárodního symposia WOOD 2014

Zveme vás do zahrady Baťovy vily na výstavu děl sochařského symposia WOOD 2014

Fenomen_bata v Blave.jpg

Řízení firmy Baťa

Nový přehled a srovnání jednotlivých epoch v řízení firmy Baťa od počátku minulého století umožňuje přiřadit k nim – pro mnohé překvapivě – i aktivity řady současných institucí a podniků.

Bota-z-BB2S.jpg

Kdo byl kdo ve vedení firmy Baťa

Protože veřejnost (a bohužel i novinářská obec, což je vůbec nejhorší) tápe dost často v historii a zaměňuje jak jednotlivé baťovské osobnosti tak i období jejich působnosti v historii firmy, připravil Dr Zdeněk Pokluda přehled nejdůležitějších údajů a dat týkajících se hlavních postav v různých fázích vedení firmy Baťa.

happy-diwali.jpg

Baťovské DIWALI v Austrálii

Že nevíte, co je to Diwali? Že slavnost světel? A proč by zrovna baťovci měli slavit tradiční indický svátek? A ještě k tomu v Austrálii?

Jaroslav Pospisil RUB A LIC.jpg

Rub a líc - nová kniha Jar. Pospíšila

Kniha Jaroslava Pospíšila přináší větší jasno do zákulisí sporů o baťovský majetek.

+ModerniBatapur Mosque.jpg

Po padesáti letech v Batapuru

Skupina kdysi mladých baťovců se sešla po padesáti letech znovu v Batapuru (Pákistán). Pro většinu z nich to byla dokonce první návštěva Pákistánu po padesáti letech vůbec.

Barvir.jpg

Přístup Tomáše a Jana A. Bati k řízení

Výběr z příspěvku doc Miroslava Barvíře pro konferenci SYSIN 2012 na Univerzitě Pardubice upozorňuje na fakt, že vědecké principy fyziky a matematiky pomohly už ve dvacátých letech u firmy Baťa k zvládnutí algoritmů řízení.

TB Sr v mladi 1895.jpg

Seznam členů ABŠ

Na tomto místě najdete seznam členů Klubu ABŠ, jenž ale obsahuje v zájmu zachování práva na soukromí jen jméno, ročník narození a město, kde člen žije. Podrobnější údaje s celou adresou či telefonem najdete na pobočkách a v Baťově vile ve Zlíně…

BBB.jpg

Skončila výstava...

Ve Valdštejnském paláci v Praze bylaletos k vidění výstava Boty, botky, botičky, kterou připravila Kancelář Senátu ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně.

Holandsko a my_666.jpg

Baťovci v Bestu

Zajímavá pasáž z knihy MUDr Mirka Kabely o Češích v Holandsku přináší logicky i kapitolu o baťovcích v Bestu.

ZdPokluda-555.jpg

Srovnání aktivit firmy zavedených za Tomáše a za Jana Bati

Připravil Dr Zdeněk Pokluda

TB portret.jpg

Tomáš Baťa k české politice. Jako by to říkal dnes…

Již v roce 1928 se čeští politici předháněli, jak utratit co nejvíce z peněz daňových poplatníků. Slova Tomáše Bati z toho roku platí bohužel dodnes…

Dal a vys_titul+666.jpg

Informace pro ty, kteří se chtějí dostati mezi nás

Získali jsme unikátní archivní čísla časopisu “Dál a výš” vydávaného Baťovou školou práce a přinášíme článek, kterým informovali sami mladí muži a ženy nové zájemce.

Lod Europa 1939_666.jpg

Objevili jsme pro vás...

Na světovou výstavu v New Yorku 1939 byla vyslána početná výprava baťovců. Tehdy se jenom opatrně proslýchalo, že se nemusí vrátit, že jde o útěk z Protektorátu. Z mladých mužů byli vybráni Chalupnik ze Zlína a Tomíšek z Baťova. Podařilo se nám dostat se k jejich původní reportáži z této cesty a postupně ji zde zveřejníme:

Abs2010_Foto1.jpg

Zpráva z výroční členská schůze Klubu Absolventů Baťovy školy práce

Schůze se konala 5. dubna ve Zlíně a my vám přinášíme většinu přednesených příspěvků především pro ty,kdo se jí nemohli zúčastnit

Abs2010_Sál.jpg

Z diskuse a vystoupení hostů na výroční schůzi ABŠ

Vystoupeni a diskusní příspěvky byly zkráceny

Zpravodaj.jpg

Minulý Zpravodaj Klubu ABŠ

Zpravodaj.jpg

Zpravodaj Klubu ABŠ ...

… i s pozvánkou k letošnímu tradičnímu dubnovému setkání

Otmar_Jaburek.jpg

Dobový článek k desetiletému jubileu jednoho z prvních baťovců - Otmara Jabůrka

Přinášíme archivní článek k pracovnímu jubileu jednoho z prvních baťovců Otmara Jabůrka i vzácné dopisy oslavence Tomáši Baťovi a Tomáše Bati oslavenci

_188.jpg

Byli jsme s Baťou na Měsíci

Celovečerní film založený na někdejší dosud neznámé, ale tehdy vytištěné povídce sleduje osudy Baťova raketoplánu (ten termín tehdy ještě neexistoval, nazývali ho „Stratoérem“) připraveného roku 1950 k cestě na Měsíc.

Bota-z-BB2S.jpg

O Baťově škole práce a Klubu ABŠ

Zájemců o práci ve firmě Baťa bylo v první polovině 20. století víc než dost. Tomáš Baťa však nebyl spokojen s výukou učňů v tehdejších živnostenských školách, proto se rozhodl vyškolit a vychovat si mladé pracovníky sám a podle vlastních představ…

ZnakABSbw.jpg

Pošta pro Klub ABŠ

Adresa Klubu ale i místo pro váš vzkaz nebo dotaz. Nebo jen kontakt, kam se vám můžeme ozvat.

GlobusMaly.jpg

Kde všude žijí členové Klubu ABŠ

Toto je místo pro další pravidelnou rubriku, tentokrát o zahraničních členech Klubu a korespondenci s nimi…

ABS - celek+.jpg

Projev předsedy ABŠ Svatopluka Jabůrka z výroční schůze Klubu ABŠ 2009

ABS Vyr Sch celo---.jpg

Loňská výroční schůze

Loňská výroční schůze klubu ABŠ se konala ve středu 16. dubna 2008 v Otrokovicích. Zde je její program a výroční zpráva. Jakmile to bude možné, doplníme je i o další zajímavé postřehy.

SvatJaburekSmall.jpg

Vznik, smysl a úspěchy Baťovy školy práce

Úvaha předsedy klubu ing Svat. Jabůrka k 80. výročí ABŠ

BezKotnickova.jpg

Členové výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce

ABS-VCS-Ucastnici.-Small.jpg

Výroční členská schůze Klubu ABŠ - 2007

Záznam z jednání loňské výroční členské schůze Klubu absolventů zatím ještě ponecháváme na webu, přestože vyšel ve Zpravodaji tiskem. Obsahuje řadu zajímavých detailů o jeho činnosti, jež se tak dostane do rukou i těm zájemcům, kdo nejsou jeho předplatiteli…